| Mera Naam Joker: Antara Royah dan Liwa’

Rabu, 19 Desember 2012

Antara Royah dan Liwa’(lasdipo.com)- hari ini, bulan bintang dianggap sebagai simbol bendera yang lekat dengan islam. Beberapa negara mayoritas muslim seperti Turki, Pakistan dan Aljazair, memasang lambing bulan bintang sebagai bendera negara.


Adapun Daulah Islamiyah Irak maupun mujahidin di berbagai penjuru bumi, punya bendera dengan warna dasar hitam dan kalimah tauhid yang ditulis dengan tinta putih.

By the way, seperti apa ulasan ulama seputar bendera, terkhusus di ranah jihad? Berikut ulasan singkat seputar bendera yang kami terjemahkan dari kitab Syarhu Siiril Kabiir Imam As-Syarkhasy.


Bendera Rasulullah

Imam As Sarkhosy berkata : Hendaknya kaum muslimin memiliki (اللواء)yang berwarna putih dan (الرايةyang berwarna hitam. Inilah khobar yang warid kepada kami.

Diriwayatkan dari Rosyid bin Sa’d berkata : ‘Royah Rosululloh adalah hitam dan Liwa’ nya adalah putih.’

Urwah bin Zubair berkata : ‘Royah Rosululloh adalah hitam, terbuat dari kain burd milik Aisyah. Royah itu biasa disebut Al ‘Iqoob sebagaimana surban Rosululloh disebut As Sahaab, kudanya disebut As Sakab dan bigolnya disebut Dul Dul. Kemudian (اللواءadalah bendera bagi Sulthon sedangkan  (الرايةadalah bendera untuk setiap Qoid yang membawahi pasukan perang.

Sejak kapan Rasulullah menggunakan bendera

Terjadi perbedaan riwayat kapan Rosululloh pertama kali menggunakan Royah.
Imam Az Zuhri menyebutkan : ‘Rosululloh tidak mempunyai Royah hingga terjadi perang Khoibar. Beliau hanya mempunyai Liwa’.

Sebagian ulama menyebutkan bahwa Royah Rosululloh di hari Badr adalah hitam.’ Dari sini bisa disimpulkan bahwa Royah telah dipakai sebelum Perang Khoibar.

Rekomendasi ulama seputar warna bendera

Royah sebaiknya berwarna hitam karena lebih menunjukkan pada pasukan perang. Dan semua kaum berperang dibawah benderanya masing-masing.

Bila terjadi perpisahan ditengah kecamuknya perang, maka Royah memudahkan pasukan untuk bersatu dan mengadakan konsolidasi.

Warna hitam juga lebih jelas terlihat disiang hari terutama saat debu menyelimuti medan. Maka warna hitam adalah yang paling di sukai.

Namun ditinjau dari syar’I maka tak ada larangan dalam warna royah, apakah akan diberi warna putih, kuning maupun merah. Namun putih lebih dipilih sebagai warna Liwa’ karena Rosululloh telah bersabda :

" إن أحب الثياب عند الله تعالى البيض فليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم "


Artinya : ‘Sesungguhnya pakaian yang paling dicintai disisi Alloh adalah yang berwarna putih. Maka pakailah bagi oran yang hidup dan kafankanlah dengannya orang yang meninggal.’

Hendaknya Liwa’ hanya ada satu untuk setiap satuan perang. Agar memudahkan untuk kembali dan berkumpul serta mengangkat urusan pada Sulthon.

Maka dipilihlah warna putih untuk membedakannya dengan royah berwarna hitam yang digunakan oleh qoid pasukan.

Imam Muhammad berkata : ‘Hendaknya setiap kaum mempunyai syi’ar bila keluar untuk berperang, hingga bila ada anggota pasukan yang terpisah maka diseru dengan syi’ar itu. Begitu pula pasukan yang memiliki royah untuk mempunyai syi’ar yang ma’ruf.”

Perkara ini bukanlah hal yang wajib hingga menyebabkan dosa bagi orang yang meninggalkannya. Namun lebih pada afdholiyah dan pendukung keberhasilan perang. Juga lebih dekat dan sesuai dengan atsar yang warid.

Diriwayatkan dari Sinan bin Wabaroh Al Juhany berkata : ‘Kami berperang bersama Rosululloh r dapam Ghozwah Muroisi’ yaitu Ghozwah Bani Mushtholiq. Adapun syi’ar kami adalah يا منصور أمت (Yaa Manshurr Amit!)maknanya adalah engkau telah menang melawan musuh maka bunuhlah musuhmu sesukamu. Ini juga syi’ar Rosululloh r pada Perang Badar. Adapun syi’ar Rosululloh di perang Uhud adalah أمت أمت (Amit! Amit!!).

Dari Aisyah berkata : ‘Rosululloh  menjadikan syi’ar kaum Muhajirin adalah
يا بني عبد الرحمن (wahai Bani Abdurrahman), Khozroj dengan    يا بني عبد الله (wahai Bani Abdullah), Aus dengan يا بني عبيد الله  (wahai Bani Ubaidillah)

Namun intinya syi’ar adalah sebuah tanda. Adapun penentuannya maka dikembalikan pada Imam kaum muslimin dan hendaknya ia memilih kalimat yang menunjukkan kemenangan atas orang kafir. Wallahu al’lam


Syarh Kitab Siiril Kabir Imam As Sarkhasy
Juz I hal. 26

Bendera Islam

Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.
Sebahagian daripada siri 
Fiqh Islam

(suatu disiplin kajian Islam)
Bidang-bidang
Kotak ini: papar  bincang  sunting
Bendera Islam - Al-Liwa’ dan Ar-Rayah
Daulah Islamiyah sememangnya mempunyai bendera (Al-Liwa’) dan juga panji (Ar-Rayah). Inilah apa yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah s.a.w. semasa tegaknya Daulah Islamiyah pertama di Madinah al-Munawwarah pada tahun 622M. Dari segi bahasanya, bendera dan panji di dalam bahasa Arab disebut 'alam. Mengikut Kamus al-Muheet, dari akar kata rawiya, ar-rayah adalah al-'alam, yang jama’nya (majmuk) disebut sebagai rayaat. Juga disebutkan dari akar kata lawiya bahawa al-liwa' adalah al-'alam, yang jama’nya disebut sebagai alwiyah. Secara syar’ie, syara’ telah menjelaskan bahawa perkataan-perkataan di atas mempunyai maksud dan ciri-ciri yang tertentu.

[sunting]
Bendera Al Liwa'

Bendera Islam - Al Liwa'
Bendera Al Liwa' : adalah berwarna putih dan tertera di atasnya kalimah ‘LA ILAHA ILLALLAH MUHAMMAD RASULULLAH’ dengan warna hitam.Kalimah tersebut bermaksud 'Tiada tuhan selain Allah, dan Muhammad Rasulnya'.
Diriwayatkan dari Ibnu Abbas yang mengatakan, "Bahawa bendera Nabi Muhammad s.a.w. berwarna hitam, sedangkan panji beliau warnanya putih." Riwayat Ibnu Abbas yang lain menurut Abi Syeikh dengan lafaz, "Bahawa pada bendera Nabi Muhammad s.a.w. tertulis kalimat ‘LA ILAHA ILLALLAH MUHAMMAD RASULULLAH’.
Semasa perang (jihad), bendera ini akan dipegang oleh Amirul Jihad (panglima/ketua) perang. Ia akan dibawa dan menjadi tanda serta diletakkan di lokasiAmirul Jihad tadi. Dalil yang menunjukkan perkara ini adalah perbuatan (af’al) Nabi Muhammad s.a.w. sendiri, di mana baginda (sebagai amir), semasa pembukaan kota Makkah telah membawa dan mengibarkan bendera putih bersamanya.
Dari Jabir, "Bahawa Nabi Muhammad s.a.w. memasuki Makkah dengan membawa Bendera Al Liwa' berwarna putih." [HR Ibnu Majah]. An-Nasa'i juga meriwayatkan Hadis melalui Anas bahawa semasa Nabi Muhammad s.a.w. mengangkat Usama ibn Zaid sebagai Amirul Jihad (panglima) pasukan ke Rom, baginda menyerahkan Bendera Al Liwa' kepada Usama ibn Zaid dengan mengikatnya sendiri.

[sunting]Panji Ar Rayah

Panji Islam - Ar Rayah
Panji Ar Rayah adalah berwarna hitam, yang tertulis di atasnya kalimah ‘LA ILAHA ILLALLAH MUHAMMAD RASULULLAH’ dengan warna putih.
Hadis riwayat Ibnu Abbas di atas menjelaskan hal ini kepada kita. Semasa jihad, ia dibawa oleh ketua setiap unit (samada Division, Batalion, Detachment ataupun lain-lain unit). Dalilnya adalah Nabi Muhammad s.a.w., semasa menjadi panglima perang di Khaibar, bersabda, "Aku benar-benar akan memberikan panji (rayah) ini kepada orang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya, serta dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, lalu Rasulullah memberikan panji itu kepada Ali." [HR Bukhari]. Saidina Ali karramallahu wajhah pada masa itu boleh dikatakan bertindak sebagai ketua division ataupun regimen.
Diriwayatkan dari Harits Bin Hassan Al Bakri yang mengatakan, "Kami datang ke Madinah, saat itu dan Nabi Muhammad s.a.w. sedang berada di atas mimbar, sementara itu Bilal berdiri dekat dengan beliau dengan pedang di tangannya. Dan di hadapan Rasulullah terdapat banyak rayah (panji) hitam. Lalu aku bertanya: "Ini panji-panjii apa?" Mereka pun menjawab: "(panji-panji) Amru Bin Ash, yang baru tiba dari peperangan."
Dalam riwayat At-Tirmidzi, menggunakan lafaz, "Aku datang ke Madinah, lalu aku masuk ke masjid di mana masjid penuh sesak dengan orang ramai, dan di situ terdapat banyak panji hitam, sementara Bilal -ketika itu- tangannya sedang memegang pedang dekat Nabi Muhammad s.a.w.. Lalu aku bertanya: "Ada apa dengan orang-orang itu?" Mereka menjawab: "Beliau (Nabi Muhammad s.a.w.) akan mengirim Amru bin Ash ke suatu tempat."
Maksud ungkapan “terdapat banyak rayah (panji) hitam” menunjukkan bahawa terdapat banyak panji-panji yang dibawa oleh para tentera, walaupun amir (panglima perang)nya hanyalah seorang, iaitu Amru Bin Ash. Dalam riwayat An Nasa'i, dari Anas, "Bahawa Ibnu Ummi Maktum membawa panji hitam, dalam beberapa pertempuran bersama Nabi Muhammad s.a.w.." Hadis-hadis di atas dan banyak lagi hadis-hadis lain menunjukkan kepada kita bahawa itulah ciri-ciri bendera dan panji Nabi Muhammad s.a.w.. Nas-nas tersebut juga menunjukkan bahawa hanya terdapat satu bendera (liwa’) di dalam satu pasukan, tetapi boleh terdapat banyak panji (rayah) di dalam setiap unit dalam pasukan yang sama, yang dipegang oleh ketua unit masing-masing.

[sunting]Bendera Kaum Muslimin

Inilah bentuk, corak dan warna bendera Rasulullah s.a.w. Hadis-hadis yang diriwayatkan menggambarkan dengan jelas akan bendera dan panji Nabi Muhammad s.a.w. dan tidak ada spesifikasi lain selain ini. Yang tertera padanya hanyalah satu kalimah yang Rasulullah s.a.w. diutus kerananya. Kalimah yang telah dibawa dan diperjuangkan oleh Nabi Muhammad s.a.w. dan para sahabat. Inilah kalimah tauhid yang menyatukan kita semua tanpa mengira bangsa, warna kulit, sempadan geografi dan sebagainya. Inilah kalimah yang ada pada bendera Rasulullah s.a.w... kalimah ”LA ILAHA ILLALLAH MUHAMMAD RASULULLAH”!.
Comments
0 Comments