| Mera Naam Joker: Asal Usul Bahasa Melayu

Jumat, 27 April 2012

Asal Usul Bahasa Melayu
Asal usul perkataan Melayu masih belum dapat disahkan oleh sejarawan.
Bagaimanapun terdapat beberapa bukti sejarah yang cuba mengaitkan asal-usul bahasa Melayu, seperti mana berikut:
1.  Catatan orang China yang menyatakan bahawa sebuah kerajaan Mo-lo-yeu mempersembahkan hasil bumi kepada raja China sekitar 644-645    Masihi.
Dikatakan orang Mo-lo-yeu mengirimkan Utusan ke negara China untuk mempersembahkan hasil-hasil bumi kepada raja China.
2. Ada yang mempercayai kerajaan Mo-lo-yeu berpusat di daerah Jambi, Sumatera , daripada sebatang sungai yang deras alirannya, iitu Sungai Melayu.
3. Satu lagi catatan orang China ialah catatan rahib Buddha bernama I-Tsing yang menggunakan kata ma-lo-yu tentang dua buah kerajaan yang dilawatinya sekitar 675 Masihi.
4. Dalam bahasa Jawa Kuno, perkataan ``Mlayu'' bermaksud berlari atau mengembara. Hal ini boleh dipadankan dengan orang Indo-Melayu (Austonesia) yang bergerak dari Yunan.


Asal Usul Bangsa Melayu
Dipercayai berasal daripada golongan Austronesia di Yunan.
Kumpulan pertama dikenali sebagai Melayu Proto.
Berpindah ke Asia Tenggara pada Zaman Batu Baru (2500 Sebelum Masihi)
Keturunannya Orang Asli di Semenanjung Malaysia, Dayak di Sarawak dan Batak di Sumatera.
Kumpulan kedua dikenali sebagai Melayu Deutro
Berpindah ke Asia Tenggara pada Zaman Logam kira-kira 1500 Sebelum Massihi.
Keturunannya orang Melayu di Malaysia
Dikatakan lebih bijak dan dan mahir daripada Melayu Proto.
Bijak dalam bidang astronomi, pelayaran dan bercucuk tanam.
Bilangan lebih banyak daripada Melayu Proto.
Menduduki kawasan pantai dan lembah di Asia Tenggara.
Orang ini, kumpulan pertama dan kedua, dikenali sebagai Austronesia.
Bahasa-bahasa yang terdapat di Nusantara sekarang berpunca daripada bahasa Austronesia ini.

Nik Safiah Karim menerangkan bahawa bahasa Austronesia ialah satu rumpun bahasa dalam filum bahasa Austris bersama-sama dengan rumpun bahasa Austroasia dan Tibet-China (rujuk carta alir di atas).
Bahasa Melayu termasuk dalam bahasa-bahasa Golongan Sumatera bersama-sama dengan bahasa-bahasa Acheh, Batak, Minangkabau, Nias, Lampung dan Orang Laut.

Perkembangan Bahasa Melayu
Ahli bahasa membahagikan perkembangan bahasa Melayu kepada tiga tahap utama iaitu:
 • Bahasa Melayu Kuno,
 • Bahasa Melayu Klasik dan
 • Bahasa Melayu Moden.

Bahasa Melayu Kuno
Merupakan keluarga bahasa Nusantara
Kegemilangannya dari abad ke-7 hingga abad ke-13 pada zaman kerajaan Sriwijaya, sebagai lingua franca dan bahasa pentadbiran.
Penuturnya di Semenanjung, Kepulauan Riau dan Sumatera.
Ia menjadi lingua franca dan sebagai bahasa pentadbiran kerana:
 • Bersifat sederhana dan mudah menerima pengaruh luar.
 • Tidak terikat kepada perbezaan susun lapis masyarakat
 • Mempunyai sistem yang lebih mudah berbanding dengan bahasa Jawa.
Banyak dipengaruhi oleh sistem bahasa Sanskrit. Bahasa Sanskrit kemudian dikenal pasti menyumbang kepada pengkayaan kosa  kata dan ciri-ciri keilmuaan (kesarjanaan) Bahasa Melayu.
Bahasa Melayu mudah dipengaruhi Sanskrit kerana:
 • Pengaruh agama Hindu
 • Bahasa Sanskrit terletak dalam kelas bangsawan, dan dikatakan mempunyai hierarki yang tinggi.
 • Sifat bahasa Melayu yang mudah dilentur mengikut keadaan dan keperluan.
Bahasa Melayu kuno pada batu-batu bersurat abad ke-7 yang ditulis dengan huruf Pallawa:
 • Batu bersurat di Kedukan Bukit, Palembang (683 M)
 • Batu bersurat di Talang Ruwo, dekat Palembang (684 M)
 • Batu bersurat di Kota Kampur, Pulau Bangka (686 M)
 • Batu bersurat di Karang Brahi, Meringin, daerah Hulu Jambi (686 M)
Bahasa Melayu kuno pada batu bersurat di Gandasuli, Jawa Tengah (832 M) ditulis dalam huruf Nagiri.
Ciri-ciri bahasa Melayu kuno:
 • Penuh dengan kata-kata pinjaman Sanskrit
 • Susunan ayat bersifat Melayu
 • Bunyi b ialah dalam Melayu kuno (Contoh: bulan - wulan)
 • bunyi pepet tidak wujud (Contoh dengan - dngan atau dangan)
 • Awalan ber- ialah mar- dalam Melayu kuno (contoh: berlepas-marlapas)
 • Awalan di- ialah ni- dalam bahasa Melayu kuno (Contoh: diperbuat - niparwuat)
 • Ada bunyi konsonan yang diaspirasikan seperti bh, th, ph, dh, kh, h (Contoh: sukhatshitta)
 • Huruf h hilang dalam bahasa moden (Contoh: semua-samuha, saya: sahaya)

Peralihan Bahasa Melayu Kuno Ke Bahasa Melayu Klasik
Peralihan ini dikaitkan dengan pengaruh agama Islam yang semakin mantap di Asia Tenggara pada abad ke-13.
Selepas itu, bahasa Melayu mengalami banyak perubahan dari segi kosa kata, struktur ayat dan tulisan.
Terdapat tiga batu bersurat yang penting:
a. batu bersurat di Pagar Ruyung, Minangkabau (1356)
 • ditulis dalam huruf India
 • mengandungi prosa melayu kuno dan beberapa baris sajakm Sanskrit.
 • bahasanya berbeza sedikit daripada bahasa batu bersurat abad ke-7.
b. Batu bersurat di Minye Tujuh, Acheh (1380)
 • masih memakai abjad India
 • buat pertama kalinya terdapat penggunaan kata-kata Arab seperti kalimat nabi, Allah dan rahmat
cbatu bersurat di Kuala Berang, Terengganu (1303-1387)
 • ditulis dalam tulisan Jawi
 • membuktikan tulisan Arab telah telah digunakan dalam bahasa Melayu pada abad itu.
Ketiga-tiga batu bersurat ini merupakan bukti catatan terakhir perkembangan bahasa Melayu kerana selepas abad ke-14, muncul kesusasteraan Melayu dalam bentuk tulisan.

Bahasa Melayu Klasik
Kegemilangannya boleh dibahagikan kepada tiga zaman penting:
 • Zaman kerajaan Melaka
 • Zaman kerajaab Acheh
 • Zaman kerajaan Johor-Riau
Antara tokoh-tokoh penulis yang penting ialah Hamzah Fansuri, Syamsuddin al-Sumaterani, Syeikh Nuruddin al-Raniri dan Abdul Rauf al-Singkel.
Ciri-ciri bahasa klasik:
 • ayat: panjang,  berulang, berbelit-belit.
 • banyak ayat pasif
 • menggunakan bahasa istana
 • kosa kata klasik: ratna mutu manikam, edan kesmaran (mabuk asmara), sahaya, masyghul (bersedih)
 • banyak menggunakan perdu perkataan (kata pangkal ayat): sebermula, alkisah, hatta, adapun.
 • ayat songsang
 • banyak menggunakan partikel ``pun'' dan `'lah''

Bahasa Melayu Moden
Bermula pada abad ke-19. Hasil karangan Munsyi Abdullah dianggap sebagai permulaan zaman bahasa Melayu moden.
Sebelum penjajahan Beritish, bahasa Melayu mencapai kedudukan yang tinggi, berfungsi sebagai bahasa perantaraan, pentadbiran, kesusasteraan, dan bahasa pengantar di pusat pendidikan Islam.
Selepas Perang Dunia Kedua, British merubah dasar menjadikan bahasa Inggeris sebagai pengantar dalam sistem pendidikan.
Semasa Malaysia mencapai kemerdekaan, Perlembagaan Persekutuan Perkara 152 menetapkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan.
Akta Bahasa Kebangsaan 1963/1967 menetapkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara. Laporan Razak 1956 mencadangkan bahasa Melayu sebagai pengantar dalam sistem pendidikan negara.Sejarah Bahasa Melayu Kuno

From Wikipedia

Sebelum kedatangan pedagang India ke Kepulauan Melayu, bahasa yang digunakan oleh masyarakat setempat dikenali sebagai Bahasa Melayu Purba. Bahasa ini kemudiannya dinamakan Bahasa Melayu Kuno setelah mendapat pengaruh India. Bahasa Melayu Kuno mencapai kegemilangannya dari abad ke-7 hingga abad ke-13 pada zaman kerajaan Sriwijaya sebagai lingua franca dan bahasa pentadbiran. Mereka yang bertutur bahasa Melayu Kuno merangkumi Semenanjung Tanah Melayu (Kini Semenanjung Malaysia), Kepulauan Riau dan Sumatera. Bahasa Melayu Kuno diterima ramai kerana:
• Bersifat sederhana dan mudah menerima pengaruh luar. 
• Tidak terikat kepada perbezaan susun lapis masyarakat 
• Mempunyai sistem yang lebih mudah berbanding bahasa Jawa. 

Pengaruh Sanskrit dan Hindu
Bahasa Melayu Kuno banyak dipengaruhi oleh sistem bahasa Sanskrit. Ini adalah kerana kebanyakan masyarakat Melayu ketika itu beragama Hindu dan Bahasa Sanskrit telah menjadi bahasa bangsawan dan mempunyai hierarki yang tinggi. Selain itu, sifat bahasa Melayu yang mudah dilentur mengikut keadaan juga antara penyebab bahasa asing seperti sanskrit diterima. Ini boleh 
dibuktikan daripada pengaruh tulisan atau aksara Pallava dan Devanagari yang datang dari India, kata-kata pinjaman daripada bahasa Sanskrit, rangkai-rangkai kata pinjaman daripada bahasa Sanskrit, dan fonem-fonem Sanskrit. Kesan daripada bahasa sanskrit ini menyebabkan penambahan kosa kata Bahasa Melayu Kuno. Contoh contoh perkataan yang diambil daripada Bahasa Sanskrit adalah seperti syukasyitta, athava, karana, tatakala dan sebagainya. Bahasa Melayu Kuno tidak mempunyai pengaruh Parsi atau Arab.
Perkaitan antara Bahasa Melayu Kuno dan Bahasa Melayu Moden dapat dilihat daripada perkataan perkataan yang kekal daripada dulu sehingga sekarang seperti curi, makan, tanam, air dan sebagainya, serta perkataan yang mempunyai bentuk atau format yang serupa seperti di bawah:

Bahasa Melayu Kuno                 Babasa Melayu
          Vulan                                     Bulan
         Nasyik                                   Asyik
       Mengalap                             Mengambil
        Mamava                              Membawa
         Saribu                                    Seribu 
        Dangan                                   Dengan
       Vanakna                               Banyaknya     
      Sukha citta                              Suka cita
            ko                                         ke

Awalan ni- menjadi di-
Penggunaan awalan di- dalam Bahasa Melayu Moden sama dengan awalan ni- dalam Bahasa Melayu Kuno dan awalan diper- sama seperti nipar-.

Bahasa Melayu Kuno                 Babasa Melayu
          nimakan                                dimakan
          niminum                                diminum
         nipervuat                               diperbuat

Awalan mar- menjadi ber-
Awalan ber- dalam Bahasa Melayu moden hampir sama dengan awalan mar- dalam Bahasa Melayu Kuno.

Bahasa Melayu Kuno                 Babasa Melayu
    marvanum                                 berbangun
     marvuat                                     berbuat

Akhiran -na menjadi -nya
Akhiran -na yang digunakan dalam Bahasa Melayu Kuno sama dengan -nya pada masa kini.


Bahasa Melayu Kuno                 Babasa Melayu
          vinina                                    bininya
         vuahna                                  buahnyaRingkasan
Secara ringkasnya berikut merupakan ciri ciri Bahasa Melayu Kuno
•    Penuh dengan kata-kata pinjaman Sanskrit seperti tatkala, air dan sebagainya 
•    Bunyi b ialah v dalam Bahasa Melayu Kuno. Contohnya bulan ialah vulan 
•    Bunyi e pepet tidak wujud. Contoh: dengan - dngan atau dangan 
•    Awalan ber- ialah mar- dalam Bahasa Melayu Kuno (contoh: berlepas-marlapas) 
•    Awalan di- ialah ni- dalam Bahasa Melayu Kuno (Contoh: diperbuat - niparvuat) 
•    Ada bunyi konsonan yang diaspirasikan seperti bh, th, ph, dh, kh, h (Contoh: sukhatshitta)
•    Huruf h hilang dalam bahasa moden (Contoh: semua - samuha; saya - sahaya) 

Batu bersurat dan candi
Salah satu bukti sejarah bahasa Melayu yang penting ialah batu bersurat. Beberapa batu telah ditemui di sekitar Sumatera dan Jawa yang memperlihatkan penggunaan Bahasa Melayu kuno pada abad ke-7. Tulisan yang digunakan ialah aksara (alphabet) Pallawa iaitu sejenis tulisan yanb berasal dari selatan India. Berikut adalah antara batu bersurat yang ditemui.
•    Batu Bersurat Kedukan Bukit (Palembang), bertarikh 605 Tahun Saka, bersamaan dengan 683 M. Tulisan yang terdapat pada Batu Bersurat ini menggunakan huruf Palava. 
•    Batu Bersurat Talang Tuwo (Palembang), bertarikh 606 Tahun Saka, bersamaan dengan 684 M. 
•    Batu Bersurat Kota Kapur (Bangka), bertarikh 608 Tahun Saka, bersamaan dengan 686 M. 
•    Batu Bersurat Karang Brahi (Jambi), bertarikh 614 Tahun Saka, bersamaan dengan 692 M. 
•    Batu bersurat di Gandasuli, Jawa Tengah (832 M) ditulis dalam huruf Nagiri. •    Batu Bersurat Pagar Ruyung (1356 M) 
Pengaruh agama Hindu dan Buddha cukup kuat dalam bahasa dan budaya pada zamanbahasa Melayu kuno. Bahkan banyak candi yang dibina di Alam Melayu yang dipengaruhi oleh budaya Hindu dan Buddha dari India, seperti candi-candi di Lembah BujangMuara Takus dan Pagarruyung di Sumatera, dan candi Borobodur dan Prambanan di Pulau Jawa.


Tulisan Kawi
Tulisan Kawi ini digunakan pada batu bersurat di Joreng (1179M) dan Padang Lawas (1213M) yang terletak di Tapanuli, Sumatera Utara.
Kawi berasal daripada perkataan Sanskrit kavi =penyair. Tulisan ini berbentuk kursif pada peringkat awalnya ditulis pada daun lontar.
Petikan teks Batu Bersurat Kedukan Bukit
Swasti sri
sakawarsatita 605 ekadasi su
klapaksa wulan waisakha daputa
hyang nayik di samwau mangalap
siddhayatra
di saptami suklapaksa
wulan jyestha dapunta hyang marlapas
dari minanga Tamwan
mamawa yang wala dualaksa
ko dua ratus cara di samwau
dangan jalan sariwu tluratus sapuluh dua wanakna
datang di mataa jap sukhacitta
di pancami suklapaksa wula[n] asada
laghu mudita datang
marwuat vanua ... sriwijaya
jaya siddhayatra subhika ...


Transliterasi BM Kuno-BM Moden


wulan = bulan
nayik = naik
samwau = sampau = sampan (maksudnya perahu yang besar)
mangalap = mengambil (maksudnya mencari)
marlapas = berlepas
mamawa = membawa
wala = bala = balatentera
laksa = (menyatakan jumlah yang tidak terkira banyaknya)
dangan = dengan
sariwu = seribu
tlu = telu = tiga
sapuluh dua = sepuluh dua = dua belas
wanakna = banyaknya
sukhacitta = sukacita
marwuat = berbuat
wanua = benua = negeri
ko = ke
CIRI-CIRI BAHASA MELAYU KUNO
Sistem Tulisan dan Ejaan Bahasa Melayu Kuno
Tulisan Palava
Keempat-empat buah batu bersurat pada abad ketujuh menggunakan tulisan Palava ( sejenis tulisan India Selatan Purba bagi penyebaran agama Hindu )
(a) Batu Bersurat Kedukan Bukit (Palembang), bertarikh 605 Tahun Saka, bersamaan dengan 683 M (Masihi).
(b) Batu Bersurat Talang Tuwo (Palembang), bertarikh 606 Tahun Saka, bersamaan dengan 684 M.
(c) Batu Bersurat Kota Kapur (Pulau Bangka), bertarikh 608 Tahun Saka, bersamaan dengan 686 M.
(d) Batu Bersurat Karang Brahi (Hulu Jambi), bertarikh 614 Tahun Saka, bersamaan dengan 692 M.
Tulisan Nagiri
Tulisan ini digunakan pada Batu Bersurat Gandasuli. Tulisan Nagiri berasal dari utara India.
Tulisan Kawi
Tulisan Kawi ini digunakan pada batu bersurat di Joreng (1179M) dan Padang Lawas (1213M) yang terletak di Tapanuli, Sumatera Utara.
Kawi berasal daripada perkataan Sanskrit kavi =penyair. Tulisan ini berbentuk kursif pada peringkat awalnya ditulis pada daun lontar.
Petikan teks Batu Bersurat Kedukan Bukit
Swasti sri
sakawarsatita 605 ekadasi su
klapaksa wulan waisakha daputa
hyang nayik di samwau mangalap
siddhayatra
di saptami suklapaksa
wulan jyestha dapunta hyang marlapas
dari minanga Tamwan
mamawa yang wala dualaksa
ko dua ratus cara di samwau
dangan jalan sariwu tluratus sapuluh dua wanakna
datang di mataa jap sukhacitta
di pancami suklapaksa wula[n] asada
laghu mudita datang
marwuat vanua ... sriwijaya
jaya siddhayatra subhika ...


Transliterasi BM Kuno-BM Moden


wulan = bulan
nayik = naik
samwau = sampau = sampan (maksudnya perahu yang besar)
mangalap = mengambil (maksudnya mencari)
marlapas = berlepas
mamawa = membawa
wala = bala = balatentera
laksa = (menyatakan jumlah yang tidak terkira banyaknya)
dangan = dengan
sariwu = seribu
tlu = telu = tiga
sapuluh dua = sepuluh dua = dua belas
wanakna = banyaknya
sukhacitta = sukacita
marwuat = berbuat
wanua = benua = negeri
ko = ke

 HURUF SANSAKERTA


CIRI-CIRI BAHASA MELAYU KUNO
Sistem Tulisan dan Ejaan Bahasa Melayu Kuno
Tulisan Palava
Keempat-empat buah batu bersurat pada abad ketujuh menggunakan tulisan Palava ( sejenis tulisan India Selatan Purba bagi penyebaran agama Hindu )
(a) Batu Bersurat Kedukan Bukit (Palembang), bertarikh 605 Tahun Saka, bersamaan dengan 683 M (Masihi).
(b) Batu Bersurat Talang Tuwo (Palembang), bertarikh 606 Tahun Saka, bersamaan dengan 684 M.
(c) Batu Bersurat Kota Kapur (Pulau Bangka), bertarikh 608 Tahun Saka, bersamaan dengan 686 M.
(d) Batu Bersurat Karang Brahi (Hulu Jambi), bertarikh 614 Tahun Saka, bersamaan dengan 692 M.
Tulisan Nagiri
Tulisan ini digunakan pada Batu Bersurat Gandasuli. Tulisan Nagiri berasal dari utara India.
Tulisan Kawi
Tulisan Kawi ini digunakan pada batu bersurat di Joreng (1179M) dan Padang Lawas (1213M) yang terletak di Tapanuli, Sumatera Utara.
Kawi berasal daripada perkataan Sanskrit kavi =penyair. Tulisan ini berbentuk kursif pada peringkat awalnya ditulis pada daun lontar.
Petikan teks Batu Bersurat Kedukan Bukit
Swasti sri
sakawarsatita 605 ekadasi su
klapaksa wulan waisakha daputa
hyang nayik di samwau mangalap
siddhayatra
di saptami suklapaksa
wulan jyestha dapunta hyang marlapas
dari minanga Tamwan
mamawa yang wala dualaksa
ko dua ratus cara di samwau
dangan jalan sariwu tluratus sapuluh dua wanakna
datang di mataa jap sukhacitta
di pancami suklapaksa wula[n] asada
laghu mudita datang
marwuat vanua ... sriwijaya
jaya siddhayatra subhika ...
Transliterasi BM Kuno-BM Moden
wulan = bulan
nayik = naik
samwau = sampau = sampan (maksudnya perahu yang besar)
mangalap = mengambil (maksudnya mencari)
marlapas = berlepas
mamawa = membawa
wala = bala = balatentera
laksa = (menyatakan jumlah yang tidak terkira banyaknya)
dangan = dengan
sariwu = seribu
tlu = telu = tiga
sapuluh dua = sepuluh dua = dua belas
wanakna = banyaknya
sukhacitta = sukacita
marwuat = berbuat
wanua = benua = negeri
ko = ke

 Antara perkataan bM kuno yang masih digunakan:

 Aku             Bala 
Buah
 Datu
 Ini 
Laki
 Nyiur
 Rumbia
 Tanam
Bangun
 Buat
 Derhaka
 Jadi
 Laksa
 Orang 
Sakit 
Tatkala
Banyak 
Bukti
 Di
 Jahat
 Lawan
 Pahat
 Seribu
 Telaga
Barang
 Bulan 
Dosa 
Jangan
 Lepas
 Perkara
 Sini 
Temu
Batu
 Bunuh
 Dua
 Kayu
 Makan
 Pulang
 Suka 
Tetapi
Bawa 
Curi
 Enau
 Ke
 Minum
 Puluh 
Sukacita
 Ujar
 Benua    
 Dalam
 Gelar
 Kita
 Mula
 Tatkala
 Sumpah
 Yang
 Aur  
 Beri
 Dengan
 Gila
 Lagi 
 Naik
 Ratus 
 Suruh
Comments
0 Comments